Царински софтвер

Развој на софтвер за: - Поедноставени постапки на царинење - Увоз за облагородување - Царински складови - Шпедиции - Систем за евиденција и менаџирање на стоки во ТИРЗ

Сервис и одржување на компјутерска опрема

Сервисирање и одржување на компјутерска опрема. Изведба на мрежи. Континуиран бекап на податоци. Итни интервенции преку интернет.

Софтвер за поедноставена постапка на царинење.
Софтвер за царинска евиденција на увоз за облагородување. Комплетна евиденција која вклучува и евиденција на магацин, магацински картици ...
Апликација која се користи за царинска евиденција на сите видови на царински складови ...
ДЦК Дата ДОО Скопје / Бул. Партизански одреди 38A / 1000 Скопје / [email protected] / тел.: +389 2 60 92 763 / моб.: +389 78 208 170